TEL. PRO BEZPLATNÉ KONZULTACE+420 603 893 853

 

 

 


   Projevy dětí s LMD (nověji ADHD, ADD) 

Projevy LMD mají mnoho podob, vyskytují se v nejrúznějších kombinacích a některé lze pozorovat již v předškolním věku

Poruchy motoriky Emoční poruchy a poruchy chování  Poruchy koncentrace pozornosti a paměti Poruchy řeči, vnímání a myšlení Neurotické projevy

Jemná motorika

Nešikovnost, neúhledné písmo

- vše souvisí s SPU (dyslexie, dysgrafie, dysortografie...)

Nízká frustrační tolerance

neadekvátní reakce i 

na slabé podněty, sklon k afektivním výbuchům, které mohou končit až fyzickou agresí

Nesoustředěnost

roztěkanost, nepozornost,

snadno se nechá vyrušit jakýmkoliv podnětem

Analyticko - syntetická činnost

neschopnost složit a rozložit slovo

z písmena a hlásek

- souvislost s SPU (dyslexie, dysgrafiie,..)

Úzkostné stavy

strach, tréma, zvýšená podrážděnost,

tenzní bolesti hlavy

Hrubá motorika

těžkopádnost, neobratnost,

malá koordinovanost pohybů,

časté úrazy

Impulsivita

neschopnost domýšlet důsledky svého jednání,

malá sebekontrola a sebeovládání,

jednání bez zábran

Netrpělivost

neschopnost dokončit započatou činnost, nevydrží čekat, až

na něj přijde řada

Zrakové a sluchové vnímání

obtíže rozlišit podobné hlásky a tvary písmen

Porucha spánku  problémy s usínáním, noční děsy, nespavost, pomočování

Hyperaktivita

zvýšená aktivita, chronický neklid

Výkyvy nálad

citová nestálost,

rychlé přechody

od pláče k smíchu, citlivá reakce na změny počasí

Zapomnětlivost

časté zapomínání učiva, zadání domácích úkolů, pokynů i věcí

Řeč

opožděný vývoj řeči, poruchy a vady výslovnosti,

artikulační neobratnost

Tiky

pokašlávání,

okusování nehtů, 

svalové záškuby

Hypoaktivita

snížená aktivita, pomalé pracovní tempo

Výkyvy 

ve výkonnosti

tentýž úkol jednou zvládne dobře, podruhé ho nezvládne vůbec

Ulpívavost

pozornost i paměť ulpívá na jedné vzpomínce, od které se nedokáže odpoutat

Poruchy orientace pravolevé,

v prostoru,

v čase

Porucha příjmu potravy

nevolnost, nechutenství, 

ranní zvracení, přejídání

Rychlá a snadná unavitelnost

únava se projeví překvapivě ještě větší aktivitou

Malá schopnost vžít se do pocitů druhých

často ublíží a neví čím

 

Myšlení

porucha správného směru a sledu myšlenek, horší vnímání souvislostí a posloupnost

Zvýšená únava

větší potřeba spánku, pocit vyčerpání, nevýkonnost