TEL. PRO BEZPLATNÉ KONZULTACE+420 603 893 853

 

 

 

Náprava LMD  

Lehkou mozkovou dysfunkci lze napravit často zcela k normě, pokud je k ní přistupováno komplexně.

Současná věda má pro nápravu LMD k dispozici tyto možnosti:

1. Trénink EEG Biofeedback

2. Nootropika čili „výživa mozku“ – poskytují nervovým buňkám větší přísun kyslíku a glukózy       

3. Nácvik jednotlivých dovedností ve spolupráci s odborníky z oboru psychologie, speciální pedagogiky, logopedie atd.

Záleží na rodičích, pro který způsob nápravy se rozhodnou. Nejvíce se osvědčila kombinace všech uvedených postupů.

Kdy začít?

S nácvikem dovedností je na místě začít co nejdřív, nejpozději  ve věku 4 – 5 let. Mezi pátým a šestým rokem zvládají děti již běžně trénink 

EEG Biofeedback. Výsledky tohoto tréninku jsou u dětí velmi průkazné, neboť dětská nervová soustava, která teprve dozrává, pružně na podněty reaguje. V zásadě také platí, že čím dříve dítě začne, tím méně problémů bude prožívat. 

Efektivita BFB

Efektivita se pohybuje v rozmezí 65 – 95 %, podle druhu dysfunkce a stupně její závažnosti. U diagnóz porucha pozornosti, porucha pozornosti

s hyperaktivitou a u úzkostných poruch dosahuje efektivita 90 – 95 %. Dosažené výsledky jsou trvalé.

                                                                                                                                   Prameny: EEG Spektrum , publikace Dr. Stermana a Dr. Lubara

Rizika vývoje bez nápravy

V dětském věku:

Každé dítě s LMD je ve srovnání s ostatními dětmi určitým způsobem znevýhodněné. Dlouhodobě prožívaný neúspěch, kdy výsledky neodpovídají vynaloženému úsilí, vedou ke snížené sebedůvěře a sebevědomí a dítě ztrácí pro školu motivaci. Jestliže nemá dostatečnou podporu svého okolí,

může se bránit přílišnému psychickému přetížení nevědomě:

   Únik - do nemoci (ráno před cestou do školy ho bolí hlava, břicho apod.)

            - do vnitřního světa", do světa snů, kde je mu dobře, uzavírá se

   Regrese - dítě se začne chovat jako věkově mnohem mladší, jakoby se vracelo do doby, kdy ještě nároky na sebe kladená zvládalo.

   Popření neúspěchu - dítě jakoby si neúspěch neuvědomovalo, "nevidí", že se mu něco nepopvedlo. Zlehčování bývá proti tomu již vědomé, dítě si  

               prohru uvědomuje, ale bere ji na lehkou váhu.

   Poutání pozornosti - dítě šaškuje, předvádí se vytahuje se provokuje ostatní děti, rodiče i učitele. Snaží se alespoň nějakým způsobem uspět a  

               upoutat na sebe pozornost.

V dospělosti:

Podle současných vědeckých poznatků jedna třetina „dozraje“ a dvě třetiny přetrvávají.

1. Centrální nervový systém sice dospívá později, ale bez výáraznějších následků.

2. Druhá třetina obtíže kompenzuje vůlí, intelektem, volbou povolání apod. Kompenzace může selhat vlivem stresu a různých životních krizí.

3. Třetí třetina má sociální problémy a bez podpory okolí se těžko společensky zařazuje. Klinické výzkumy nalezly právě u alkoholiků, toxikomanů, 

    pachatelů trestné činnosti a bezdomovců velice vysoké procento osob s hyperaktivní poruchou nebo poruchami učení.