TEL. PRO BEZPLATNÉ KONZULTACE+420 603 893 853

 

 

 

Úzkostné stavy, porucha spánku

Olda – 9 let

Obtíže před zahájením tréninku

Olda míval odmalička přehnaný strach z neznámých situací. Mluvil velmi potichu, byl nejistý a úzkostný. Přestože patřil prospěchově mezi nejlepší žáky

ve škole, neustále se strachoval, že něco nebude umět. Poslední dobou  plakal téměř každý večer. Obával se, že ráno zaspí, nemohl usnout. Rodiče se ho marně snažili podpořit, nic nepomáhalo, chlapec byl stále vynervovaný. Hoši z okolí jeho bydliště ho mezi sebou rádi viděli a přesto měl Olda velké zábrany jít jen tak ven mezi ně. Uvolnil se jen při hraní fotbalu, v situacích, kdy byl „v akci“. Trpěl vadou řeči (mnohočetná patlavost - výrazná celková artikulační neobratnost) a měl pomalejší pracovní tempo.

Závěr psychologického vyšetření

Šikovný chlapec lehce nadprůměrných, nerovnoměrně rozvinutých rozumových schopností. Verbální složka lepší průměr, názorová na hranici mírného a výrazného nadprůměru. V popředí nízká odolnost vůči zátěži, úzkostně laděný. Těžce nese, když mu zadaná úloha není hned jasná, vzrůstá jeho napětí, je plačtivý a má tendenci se vzdát.

Individuální plán nápravy

Kombinace tréninku BFB a arteterapie, konzultace s rodiči zaměřené na výchovu.

Arteterapie

Celkem sedm individuálních sezení 1x měsíčně. Arteterapie umožňovala Oldovi uvolnění a vyjádření pocitů prostřednictvím práce s výtvarným materiálem, především jsme používali barvu a keramickou hlínu.

Ukázka: Můj současný pocit, malba temperovými barvami

Zářivě oranžová je v ostrém kontrastu s množstvím rozmanitých tmavších odstínů. Olda vyjadřuje oranžovou a žlutou barvou svoji radost, především radost z úspěchu, když se mu něco podaří. Tmavší barvy souvisí se situacemi, kdy má naopak smůlu. Z rozhovoru s chlapcem vyplynulo, že jeho prožívání je výrazně zaměřené na podávání výkonu. Úspěch či neúspěch je pro něj nejdůležitějším a dá se říct že asi jediným měřítkem vlastního hodnocení. Doporučuji rodičům ve výchově tuto skutečnost vyvažovat, zaměřit jeho pozornost i na vnímání hodnot zážitkú a vztahů, věnovat se

ve volném čase více aktivitám, kde nejde o poměřování výkonu apod.

Průběh tréninku

Celkem absolvoval 40 sezení, 1 – 2x týdně. K tréninku přistupuje velmi svědomitě, hodně se snaží. Zpočátku jeho výkon značně kolísá. Když nedosáhne výborných výsledků, objeví se i pláč a točí se mu hlava. Nedokáže upozornit na potřebu uspokojení svých základních potřeb (WC, žízeň, …), tyto situace řeší též pláčem.

20. sezení - získává při tréninku konkrétní zkušenost, že jeho schopnost koncentrace pozornosti a tedy úspěch ve hře je větší, když se tělesně uvolní. 

                      Touha dosahovat dobrých výsledků na BFB jej vede ke stále hlubší tělesné relaxaci. Jeho celkové zklidnění se začíná projevovat ve škole

                      i doma.

30. sezení - rodina zaznamenala výrazné zmírnění úzkostných stavů, objevují se již jen občas při prožívání náročnějších neznámých situací. Chlapec

                     se aktivněji zapojuje do dětského kolektivu ve škole i na fotbale. Rodiče byli překvapeni jeho zájmem účastnit se i mimořádných zábavných

                     akcí, které pořádal jejich sportovní oddíl. Dříve se těchto aktivit stranil.

Účinnost tréninku z pohledu rodičů

V závěru terapie rodiče konstatují úplné vymizení úzkostných stavů. Chlapec usíná bez obtíží, ráno vstává v klidu a bez pláče. Projevuje více sebevědomí, mluví i čte mnohem hlasitěji a je mu lépe rozumět. Na konci školního roku měl na vysvědčení samé jedničky. Zdánlivě přetrvává vada řeči. Dle vyjádření logopeda umí vyslovovat již všechny hlásky, v běžné řeči však některé z nich ještě ze zvyku vyslovuje s chybou.

Kontrolní sezení rok po ukončení tréninku

Rodiče jsou s efektem nápravy velmi spokojení. Olda je mnohem průbojnější, dokázal dokonce ve třídě prezentovat svůj názor odlišný od názoru paní učitelky :). Samostatně si zařizuje všechny své záležitosti. Je pohotovější a rychlejší i ve fotbale, stal se oporou svého mužstva na důležitých zápasech. Trenér si ho velmi chválí.