TEL. PRO BEZPLATNÉ KONZULTACE+420 603 893 853

 

 

 

Porucha pozornosti, rychlá unavitelnost, obtíže v českém jazyce

Milan – 14 let

Obtíže před zahájením tréninku

Výukové obtíže v českém jazyce, prospěch výrazně horší než v ostatních předmětech. Neúspěch zejména při psaní diktátů, zapomínal psát koncovky slov, vynechával písmena a nestačil tempu ostatních dětí. Ve škole často nedával pozor, vyrušoval a zapomínal domácí úkoly. K učení a ke škole vůbec měl velkou nechuť.

Závěr psychologického vyšetření před tréninkem

Na bázi pomaleji vyzrávající centrální nervové soustavy nerovnoměrný rozvoj aktuálně lépe průměrných rozumových schopností. V klidném prostředí soustředění bez výraznějších potíží. Evidentní nadání v oblasti matematicko technické, slabší v jazykové. Obtíže v českém jazyce nedosahují stupně specifické poruchy učení. Problémy jsou spíše na podkladě nižšího výkonu v některých řečových schopnostech a navíc i v kombinaci s nižší motivací

ke škole. V náročnějším školním prostředí může kolísat i kvalita soustředění v závislosti na nevyzrálosti CNS.

Průběh tréninku

Do 40. sezení trénoval většinou 1x týdně a po té se ještě příležitostně objednal na několik jednotlivých sezení. Jeho první tréninky se vyznačovaly především velkým motorickým neklidem, kolísající pozorností a unavitelností.

10. sezení – Milan si uvědomuje, že je schopen se ve škole lépe soustředit. Matku těší jeho aktivnější a svědomitější přístup k domácí přípravě

                      na vyučování. Jde se učit sám bez protestů a nevymlouvá se jako dřív.

20. sezení – dokáže již rychleji psát. Podařilo se mu vypracovat v daném čase písemnou práci z matematiky obou oddělení a dostal dvě jedničky.

                      Při dlouhodobější zátěži se však dostavuje značná únava a rapidně se zhorší kvalita jeho písma.

30. sezení – díky tomu, že se zlepšila chlapcova schopnost soustředění a zapamatování, dokáže si  osvojit velkou část učiva už při vyučování. Začal  

                      zažívat ve škole úspěch a jeho postoj k učení je mnohem tvořivější. Převzal zodpovědnost i za svoji domácí přípravu na školu. Celkově

                      vyspěl. Díky této změně se zlepšil i vztah matky a syna. Matka už není nucena ho neustále pobízet, aby si plnil školní povinnosti, Milan přestal

                      být v opozici. Je otevřenější a sdílnější, víc si uvědomuje svoje schopnosti i možnosti do budoucna.
40. sezení – značné zlepšení prospěchu na vysvědčení, měl jedinnou trojku z česlého jazyka. V minulém školním roce dostal z Čj čtyřku a z několika

                      dalších předmětů byl hodnocen trojkou.

Konzultace po roce

Chlapec úspěšně studuje na střední odborné škole.