TEL. PRO BEZPLATNÉ KONZULTACE+420 603 893 853

 

 

 

Lehká mozková dysfunkce - tréma, úzkostné stavy

Zdeněk – 14 let

Obtíže před zahájením tréninku

Úzkostné stavy, tréma a strach ze selhání ve škole vystupňovány až do psychosomatických obtíží – bolesti hlavy, časté nucení na močení, zvýšená únava. To vše na podkladě lehké mozkové dysfunkce projevující se především špatnou koncentrací pozornosti, malou vytrvalostí, zapomínáním a obtížemi zejména v českém jazyce. Před převzetím do naší péče byl dlouhodobě sledován ve středisku psychoterapeutických služeb - viz. psychologická zpráva. Trpí silnou alergií.


Anamnéza

Poslední tři měsíce těhotenství matka hospitalizovaná pro vysoký krevní tlak. Pobyt v nemocnici snášela s velkými obtížemi, trpěla úzkostnými stavy. Porod asi týden před termínem, nekříšen, po porodu silná poporodní žloutenka, fototerapie. Ubýval

na váze, hodně spal. Ve srovnání s ostatními dětmi rozvoj řeči i psychosomatický vývoj pomalejší, ale přiměřený věku.

Psychologická zpráva před tréninkem BFB

Chlapec byl v dlouhodobé péči pro výukové obtíže a zejména úzkostné stavy, které jsou na ně vázány. Obtíže se trochu zmírnily, lepší jsou zejména úzkostné stavy, chlapec je uvolněnější, bezprostřednější. Hlavní obtíže s LMD a dysgrafií však přetrvávají. Nápadné je nadále pomalejší tempo, kolísání výkonnosti, výkyvy ve výkonech, horší koncentrace pozornosti a tím i občasné zapomínání. Vše je způsobeno LMD, stejně jako horší koordinace jemné motoriky a neobratnost, dysgrafické problémy, které přetrvávají, i když v mírnější formě. Chlapec je dále labilní a neuroticky disponovaný, při dlouhodobých neúspěších a při příliš kritickém přístupu by se mohl opět neuroticky dekompenzovat.

Vyšetření EEG před tréninkem BFB

Záznam je v širších mezích normy, bez fokálních a epileptických změn.

Průběh tréninku

Zdeněk absolvoval v našem zařízení v průběhu tří let celkem 65 sezení, péče byla doplněna pravidelnými konzultacemi s rodiči.

8. ročník ZŠ - základní trénink ( 40 sezení 2x týdně )

9. ročník ZŠ - 10 sezení BFB a 5 sezení arteterapie

1. ročník na střední škole - 10 sezení BFB

10. sezení - chlapec působí klidnějším a uvolněnějším dojmem. Ustoupily bolesti hlavy, méně zapomíná a dokáže se lépe

                   soustředit. Zlepšil se v prospěchu, zdá se mu, že lépe rozumí učivu, dostává lepší známky.

20. sezení - dle vyjádření matky je samostatnější, obstará si např. bez problému potřebné průkazky, cestuje sám i mimo své

                   bydliště k babičce, tráví víc času ve společnosti kamarádů. Dříve byl spíš samotářský typ a většinu času trávil

                   doma. Častěji vyhledává i komunikaci s matkou, přijde si sám od sebe popovídat, je sdílnější. Jeví větší zájem

                   o přípravu na školu.

30. sezení - rodiče mají ze svého syna radost. Zdeněk je ve více oblastech daleko aktivnější, působí živěji, má zájem o dění

                   kolem sebe, více si věří a mívá lepší náladu. Uvědomuje si, že může do situací, které se ho týkají, vstupovat a

                   ovlivňovat je. Téměř vymizela jeho apatie a odevzdanost okolí. Jeho prospěch ve škole se zlepšil, i když má ještě

                   rezervy v pravidelné přípravě na vyučování.

40. sezení - Zdeněk si zlepšil prospěch z matematiky o 3 stupně! Na konci 8. třídy dostal z matematiky jedničku, na konci

                   7. ročníku měl čtyřku. Celkově měl na vysvědčení mnohem víc jedniček než v předešlých letech. Úplně ustaly

                   bolesti hlavy.


Závěr z psychologického vyšetření zaměřené na volbu studijního oboru na konci 8. ročníku

Šikovný chlapec s nerovnoměrným rozvojem rozumových schopností, aktuálně na hranici průměru a lehkého nadprůměru. Rozumové schopnosti postačují ke zvládnutí střední školy s maturitou - samozřejmě za předpokladu zájmu, motivace a pravidelné domácí přípravy. Rýsuje se zaměření na výpočetní techniku (doporučeny konkrétní možnosti škol, které budou

v daném roce otevřeny).

1. kondiční trénink

V 9. ročníku se objevilo přechodné zhoršení v prospěchu zejména v matematice. Zdeněk se musel vyrovnat se změnou vyučujícího, který měl jiný systém práce i zkoušení. V prvních měsících "zaspal", moc se neučil, nechal vše zase volně plynout a nedokázal se přimět k systematické přípravě do školy. Celou situaci jsme s rodiči podrobně prokonzultovali včetně důležitosti vzorů v rodině, zejména mužské role apod. Zároveň jsme se domluvili na druhém kondičním tréninku s arteterapií. V této době navštívili na naše doporučení i dny otevřených dveří na školách v oblasti chlapcova zájmu. Zdeňkovy učební výsledky se začaly lepšit. Podařilo se mu zvládnout pololetní písemnou práci z matematiky i fyziky na dvojku a zažehnal hrozící dvě čtyřky

na vysvědčení. Dostal se na vybranou střední školu.

2. kondiční trénink BFB

Zdeněk se obtížně vyrovnával i se změnami v souvislosti s přechodem na střední školu. Absolvoval proto před koncem prvního pololetí 2. kondiční trénink pro podporu vnitřní stability, zlepšení paměti a soustředění.