TEL. PRO BEZPLATNÉ KONZULTACE+420 603 893 853

 

 

 

Hypoaktivita, pomalé osvojování učiva

Dana – 15 let

Obtíže před zahájením tréninku

Pomalé pracovní tempo, nízká aktivita, špatná sluchová paměť, obtíže ve škole zejména v diktátech, nehezké písmo, vynechávání písmen a nerozlišení o/a, časté gramatické chyby. Doma výrazně lepší výkon než ve školním prostředí, neprůbojnost, nejistota, noční děsy. Na konci osmé třídy měla na vysvědčení čtyři čtyřky - vzhledem k prvnímu pedagogicko - psychologickému vyšetření jí ve škole nebyly poskytovány žádné úlevy. V domácí přípravě

na vyučování zcela závislá na matce

Anamnéza

Plánovaná, těhotenství v normě, porod v termínu, porod císařským řezem po té, co matka při zdlouhavém porodu omdlela, 3 000 g/ 40cm.
Přidušená, zraněná na tváři - dva stehy.

Závěr pedagogicko - psychologického vyšetření ( ve 12 letech )

Výukové obtíže v souvislosti s aktuálně lehce podprůměrnými a nerovnoměrně, pro školu nevýhodně, rozvinutými rozumovými schopnostmi - pomalejší osvojování výukových dovedností. Na slabších výkonech v diktátech se podílí tyto nižší schopnosti - zejména slabší sluchová paměť, navíc v kombinaci

s lehčími, stupně specifické poruchy učení nedosahujícími, specifickými obtížemi - pomalejším vyzráváním sluchové percepce a nejistotou v této oblasti.

Vyšetření EEG před tréninkem BFB – Prof. Faber

Výrazně epizodická a fokální abnormalita má až netypický EP charakter. Doporučeny EEG kontroly a nootropika, EEG biofeedback vhodný.

Průběh tréninku

Trénink zahájila v květnu v 8. ročníku ZŠ.  Absolvovala celkem 50 sezení, trénovala 2x týdně i o letních prázdninách kromě čtrnáctidenní rodinné dovolené.
Ze začátku je při tréninku plná obav a nejistoty, že trénink nezvládne. Soustředění hodně kolísá, ke konci sezení se pod vlivem únavy zvyšuje motorický neklid.
7. sezení - dobrý výsledek dnešního zkoušení z matematiky ovlivnil k lepšímu nerozhodnou známku z matematiky, na vysvědčení bude mít trojku. 

                    Trénink ji baví, intenzivně trénuje.
20.sezení - sama u sebe pozoruje schopnost dlouhodobější koncentrace pozornosti a lepší paměť. Její výkon je v době prázdnin vyrovnaný, není zdaleka

                     tak unavená jako ve školním roce.
25. sezení - ze zeměpisu a fyziky dostala ze zkoušení dvojky, přestože se doma příliš nepřipravovala. Probíranou látku si zapamatovala z výkladu

                      ve škole.
30. sezení - dostala trojku z písemné práce z matematiky a pochvalu! Zodpovědněji přistupuje k plnění svých povinností. Dříve zůstávala pasivní a

                      nechávala se plně vést svojí matkou.
40. sezení - matka u dcery vnímá výraznou změnu. Dana se lépe orientuje v běžných situacích, již tolik „netápe“, reaguje živěji a dovede lépe pojmenovat

                      jevy kolem sebe. Ústup tikových projevů a vymizení nočních děsů.
50. sezení ( 9. ročník, prosinec ) - Dana se zlepšila prospěchově. Z chemie, kde jí hrozila čtyřka, mívá nyní dvojky, také ze zeměpisu, dějepisu a

                      přírodopisu "perlí" -  je na dvojkách a dostala dokonce i několik jedniček z matematiky. Velmi dobře ovládá práci s počítačem.

Závěr z pedagogicko - psychologického vyšetření na jiném pracovišti po 20 sezení

Na základě námi provedeného vyšetření a na základě vyšetření neurologického je třeba u dívky diagnostikovat LMD hypoaktivní formy (ADD),

s deficity ve fonologické oblasti snižující výkon v jazycích, a to při celkových nerovnoměrně rozložených aktuálních rozumových schopnostech ležících

v dolním pásmu průměru s těžištěm v názorové oblasti, což je určitou nevýhodozu pro zvládání učiva ZŠ. Dívka má nárok na hodnocení dle směrnice MŠMT čj. 13710/2001-24 a na ní navazujícího Metodického pokynu čj.13711/2001-24.

EEG vyšetření po 40. sezení BFB – dětský neurolog

Zlepšení EEG záznamu v průběhu terapie EEG BFB, ter. nootropiky.
Doporučeno pokračovat v podávání nootropik.

Dana byla po úspěšném absolvování přijímacích zkoušek přijata na střední odbornou školu.