TEL. PRO BEZPLATNÉ KONZULTACE+420 603 893 853

 

 

 

Hypoaktivita, dyslexie, dysgrafie, nízké sebevědomí

Vojta – 13 let

Obtíže před zahájením tréninku

Vojta byl velmi tichý, zakřiknutý, nerozhodný, v dětském kolektivu se nedokázal prosadit, nechal si od ostatních dětí všechno líbit, trpěl často trémou, měl malou sebedůvěru a s velkými obtížemi se koncentroval na školní práci. Současně se zvyšujícími se nároky ve škole se zhoršoval i jeho prospěch, hrozily mu dvě nedostatečné. Přestával komunikovat  s dospělými, uzaviral se do svého světa. Prioritní zakázkou rodičů bylo řešení jeho prožívání, obávali se depresivních stavů.

Anamnéza

Těhotenství rizikové, porod císařským řezem. V osmi letech úraz hlavy se známkami otřesu mozku s amnézií  na okolnosti úrazu. V devíti letech oboustranný zápal plic s vysokými horečkami a dehydratací - hospitalizován.

Závěr psychologického vyšetření

V 9 letech:

Susp. sy LMD, lehčí specifická porucha učení (dysgrafie, dysortografie) na podkladě nerovnoměrně rozvinutých rozumových schopností, nedostatků

ve sluchové analýze a syntéze, specifická porucha řeči, zkřížená lateralita. Výkyvy v pozornosti, hypoaktivní reagování, pomalé pracovní tempo,snadněji

unavitelný. Opakovaně dlouhodobě nemocný.

Ve dvanácti letech:

Dle vyjádření školy snaha a úsilí dítěte neodpovídá výsledkům. Tato situace je pro chlapce velkou zátěží. Specifická porucha učení i ostatní obtíže přetrvávají.

Individuální plán nápravy

Trénink EEG Biofeedback, 1x za 14 dní individuální arteterapie dítěte a konzultace s rodiči zaměřené na výchovu.

Arteterapie

Náměty tvorby byly směřovány do oblasti volné fantazie a k uvědomění si vlastního tělesného schématu.Ve výtvarném projevu bylo možné pozorovat citlivé a bohaté prožívání s výrazným smyslem pro prostorovou představivost, detail i odstíny jednotlivých barev. Překvapivě dobře se vypořádává i

s velkým formátem v kratším čase. Arteterapie pomáhala Vojtovi uvolňovat napětí z nahromaděné energie zážitků, které nedokázal vyjádřit slovně. Stala se pro něj cennou příležitostí k sebevyjádření. Díky výtvarným pracím měl možnost „uvidět“ sám sebe a více si uvědomit svoje pocity, potřeby i přání.

Průběh tréninku BFB

Základní trénink 40 sezení, trénoval 2x týdně, pak dvakrát vždy po roce kondiční trénink 10 sezení.

Při tréninku jej bylo třeba často hodně stimulovat, neboť se velmi rychle unavil. Většinou odmítal přestávky a chtěl pokračovat v dalších kolech, jakoby si únavu ani neuvědomoval. Časem přijal krátké relaxace mezi některými koly a zjistil jejich blahodárný vliv na svůj výkon - v následující hře pak získával více bodů. Učil se tak více vnímat signály z vlastního těla a respektovat je.

6. sezení - pracujeme s nácvikem relaxace, začínal s extrémně vysokým vnitřním napětím. Zvlášť při snaze dosáhnout vyššího počtu bodů jeho tenze  

                    výrazně vzrůstá.

10. sezení - chlapec je sdílnější a začíná projevovat větší zájem o učení. Dokonce informuje rodiče o chystané písemce nebo zkoušení a má snahu se

                     na ně doma připravit. Zpětně se doma zmíní i o výsledcích a již i zaregistroval, jaké známky měli někteří ze spolužáků. Dříve tyto skutečnosti 

                     nevnímal nebo je rychle zapomínal. V klasifikaci má výkyvy, ale již se objevily jedničky z matematiky a přírodopisu. Překvapil otce svou vcelku

                     sebevědomou, suverénní a fundovanou komunikací s prodavačem v obchodě s modely letadel.Takového ho otec nezná.
15. sezení - trénuje v naprostém klidu a pohodě, ale je stále velmi citlivý na rušivé podněty z okolí, při kterých se u něj prudce zvyšuje napětí. Nejvíc ho

                     povzbuzuje pochvala a dosažení vysokého bodového ohodnocení.

20. sezení - zlepšil se v matematice, fyzika mu ještě stále dělá problémy.

30. sezení - celkově se víc uvolnil, je komunikativnější, lépe naladěný a umí udržet s druhým oční kontak. Dříve stále klopil hlavu, vyhýbal se pohledům a

                      byl zasmušilý.

40. sezení - patrná větší aktivita a zájem o dění kolem sebe, je energičtější působí živějším a radostnějším dojmem a nebývá tak často unavený. Došlo

                      k celkovému zlepšení prospěchu, 1. pololetí 7. ročníku – čtyři čtyřky, 2. pololetí po BFB – jedna čtyřka.

Absolvoval dobře základní školu a byl přijat do učebního oboru. Je spokojený a rodiče také.