TEL. PRO BEZPLATNÉ KONZULTACE+420 603 893 853

 

 

 

Hyperaktivita, šikana

David – 8 let

Obtíže před zahájením tréninku

David byl odmalička velmi živé dítě. Chvíli neposeděl, nedokázal se déle soustředit na čtené pohádky ani na hru. Reagoval překotně, byl zbrklý a večer špatně usínal. Těžko s dětmi navazoval vztah běžným způsobem. Jejich pozornost si získával spíš „pošťuchováním“ a vyvoláváním drobných šarvátek. Citlivě až lítostivě reagoval na domluvu, brzy se však vše vrátilo do starých kolejí. Začal mít problémy i s učením, zvlášť v českém jazyce. Situace se vyhrotila ve 2. třídě. David opakovaně ráno plakal, stěžoval si na bolest břicha a odmítal jít do školy. Matka vyhledala naši pomoc, neboť s ní David

nechtěl o problému hovořit. Ukázalo se, že má strach z kluků z vyššího ročníku. Jeho zdánlivě nevinné dorážení a pošťuchování si starší hoši nenechali líbit a velmi rázně proti němu zakročili. Honili ho po chodbách, bránili mu v přístupu na WC, některé jejich akce měly až charakter šikany. Tento problém se podařilo matce ve spolupráci se školou vyřešit a zároveň se rozhodla pro komplexní nápravu synových obtíží.

Anamnéza

Těhotenství matky probíhalo ve stresu. Porod v mezích normy. Do šesti měsíců věku měl velmi malou potřebu spánku a špatně usínal. Stále plakal a byl velmi náročný na pozornost. Trpěl častými záněty horních cest dýchacích, v pěti letech pro opakované bolesti břicha nejasného původu podstoupil řadu nepříjemných vyšetření. Celkově byl drobnější, dlouhodobě trpěl nechutenstvím a měl nízkou tělesnou váhu.

Individuální plán nápravy

Trénink metodou EEG Biofeedback, arteterapie a konzultace s matkou zaměřené na výchovu. Současně byl chlapec v péči speciálního pedagoga.

Arteterapie, poradenství ve výchově

Celkem 16 sezení v průběhu dvou let. Péče byla zaměřená na podporu zdravého sebevědomí a sebedůvěru chlapce a na porozumění vztahúm

s vrstevníky. Zážitky při arteterapii vyvažovaly mimo jiné i chlapcovu nadměrnou orientaci na výkon.

Délka a průběh tréninku BFB

Základní trénink 40 sezení 2x týdně, následně třikrát vždy po půl roce 10 kondičních sezení 1x týdně.

9. sezení - matka pozoruje u Davida zlepšení ve vyjadřování i ve výslovnosti.

24. sezení -  mnohem lépe čte, celkově se zklidnil, začíná více korigovat svoje chování.

40. sezení - je pozornější, již nevynechává tolik čárky a háčky, správně rozděluje slova, lépe si pamatuje. Začíná se samostatně připravovat

                     na vyučování, začleňuje se lépe do dětského kolektivu.

50. sezení -  zvládnul bez jakýchkoliv kázeňských problémů školu v přírodě. Začíná si své běžné problémy řešit sám, již se „nestaví“ za matku.

                      Prospívá mu citlivé, důsledné a pevnější výchovné vedení.

60. sezení - při tréninku se snadněji uvolní, udrží soustředění i v náročnějším prostředí. Zvládnul zdárně užití vyjmenovaných slov, přetrvávají ještě obtíže

                      při psaní. Dokáže se s chutí a dosyta najíst. Překvapil ve fotbalovém oddílu jako brankář svými pohotovějšími, rychlejšími a přesnějšími

                      reakcemi, trenér ho začal stavět při důležitých zápasech.

Závěr psychologického a speciálně pedagogického vyšetření (kolem 25 sezení BFB)

V souladu s neurologickým vyšetřením zřejmé projevy sy LMD s pozitivním vývojovým trendem - postupným vyzráváním centrální nervové soustavy a snižováním projevů hyperaktivity. Na tomto podkladě nerovnoměrný rozvoj mírně nadprůměrných rozumových schopností, který provází lehčí specifická porucha učení - dysortografie. Nižší výkon ve zkoušce bezprostřední paměti, kam se promítají nedostatky v soustředění a ve zkoušce vizuomotorické koordinace, kde dochází pod zátěží ke zpomalení tempa. Čtení již v pásmu normy, po instrukci o vhodném nácviku a 25 sezeních BFB matka konstatuje výrazné zlepšení.

Závěr z kontrolního psychologického vyšetření (1,5 roku po tréninku BFB)

Zcela bez hyperaktivity, poměrně klidný, i projevy drobného neklidu při zátěži jsou řidší, daleko lépe se soustředí na přesné znění otázek, bez nadměrných projevů hravosti, celkově působí vnitřně klidnější. Ještě unavitelnější, napětí uvolňuje zvukovým doprovodem, dosud i artikulačně méně obratný. Oproti poslednímu vyšetření se výrazně zlepšil výkon ve vizuomotorické koordinaci, ten je nyní nadprůměrný.

Jak vidí průběh nápravy matka

Po absolvování komplexní terapie se syn zlepšil ve škole jak s učením (1. čtvrtletí ve 3. třídě jediná dvojka z prvouky), tak i s chováním. Jeho třídní učitelka si s ním dřív nevěděla rady a družinářka byla ráda, když syn opouštěl družinu. Dnes jsou obě se synem spokojené. Při vyučování spolupracuje, 

nevyrušuje, v družině nevyvolává rvačky, dokonce i čeká, až na něj přijde řada na počítač! Doma pozorujeme daleko klidnější chování, není již tolik nervózní (dříve si neustále kousal nehty), nebojí se tmy, více si důvěřuje a je sebejistější (projevilo se to jak ve škole, tak i ve sportu). Dříve byl hodně výbušný, dnes dokáže tyto reakce kontrolovat. Má kamarády, se kterými se vzájemně navštěvují a i tady pozoruji veliké zlepšení v chování. Dříve se snažil být dominantní a vyvolával spory. Nyní je kamarádský, umí se podřídit a snaží se hledat konstruktivní řešení případných sporů. Terapie přinesla hodně nejen synovi ale i celé naší rodině.