TEL. PRO BEZPLATNÉ KONZULTACE+420 603 893 853

 

 

 

Dyslexie, pomalé pracovní tempo

Pavel – 12 let

Obtíže před zahájením tréninku

Pavel měl od druhé třídy problémy se čtením, díky nim přistupoval ke čtení až s odporem. Učitelé si stále stěžovali na jeho nepozornost a hravost

při vyučování. Přes uvedené obtíže zvládal doposud školní látku díky svému nadání dobře.

Závěry psychologického a spec. pedagogického vyšetření před tréninkem

V sedmi letech: Výrazně nadprůměrné rozumové schopnosti provází specifická porucha učení – dyslexie. Podkladem je zkřížená lateralita, pomalejší vybavování písmen a nižší kvalita soustředění v oblasti obtíží, pomalejší pracovní tempo.

V 9 letech: Obtíže ve čtení se promítají i do anglického jazyka. Čtení stále nedosahuje úrovně rozumových schopností ani sociální únosnosti, čte velmi potichu, domýšlí si, ale s rostoucím časem klesá chybovost. Reprodukce čteného textu je velmi dobrá.

Délka a průběh tréninku

Celkem absolvoval 40 sezení, do 20. sezení trénoval 2x týdně, pak 1x týdně.

4. sezení - uvědomuje si, že se při výkladu ve škole lépe soustředí. K upevnění učiva mu stačí si látku jednou přečíst.

10. sezení - zkrátil dobu přípravy na vyučování ze dvou hodin na půl hodiny. 1

15. sezení - zlepšení prospěchu, častěji dostává jedničky.

30. sezení - kratší čas věnovaný domácí přípravě na školu přináší vyšší efekt, na vysvědčení se zlepšil z několika předmětů z dvojek na jedničky.

                      Před tréninkem BFB se pravidelně připravoval na výuku s matkou, nyní zvládá přípravu sám.

Závěr z kontrolního psychologického vyšetření po tréninku

Postupné vyrovnání rozumových složek, v obou složkách téměř shodný výkon, při minulém vyšetření výrazně nižší verbální složka. Zlepšen výkon

v matematice a trochu i ve slovně logickém myšlení. Zlepšeno soustředění, výbavnost a pohotovost, snadnější učení, zlepšení prospěchu ve škole, již není v popředí pomalé pracovní tempo, objevuje se méně výkyvů ve výkonech. Učitelé si již nestěžují na jeho roztěkanost. Dyslexie již kompenzovaná, čte hezky, plynule, někdy ještě pomaleji, ale čtení je již v normě. Čte rád. Pro chlapce zůstává ještě namáhavější koordinace více činností a vizuomotorická koordinace, obtíže jsou ale jen minimální.

Kontrolní sezení BFB

Ve srovnání s výkonem na konci tréninku došlo ještě ke zlepšení. Stále postačuje kratší doba přípravy na školu, prospěch mírně zlepšen (výroční vysvědčení v 7. třídě – 3 dvojky, z Čj velmi dobrá dvojka již bez poskytování úlev. Schopnost koncentrace pozornosti je stabilní.